top of page

יוזמות ארגון אמיצים

חוק אמי"צים הראשון! החוק למען יום הכרה והוקרה!

מכון המחקר והמידע של הכנסת - דוחות ראשוניים ביוזמת ארגון אמיצים
א. דוח - מצבן הכלכלי של אמיצים עד 40
ב. דוח - סיוע ממשלתי ליתומים


המסקנות שלנו: 1. משפחות אמיצים אינן משפחות רווחה
2. משפחת אמיצים אינה קיבוץ של יחידים אלא משפחה שחטפה מכה אנושה בראש
3. הכבוד הכי גדול והכוחות הכי גדולים מגיעים דרך ההורה החי

bottom of page