top of page

"...לגר ליתום ולאלמנה יהיה, למען יברכך ה' אלוקיך בכל מעשה ידיך"  (דברים פרק כ"ד)

תרומה בכרטיס אשראי בטלפון
054-3388331

PayPal ButtonPayPal Button

תרומה

PayPal

תרומה

חודשית מאובטחת

תרומה

חד פעמית מאובטחת

לתרומה מאובטחת

באפליקציה PayBox או BIT

למספר של אמיצים

0543388331

תרומה בהעברה בנקאית
אמיצים ע''ר
​חשבון מספר 
4362094
בנק לאומי
סניף
797 גבעת אורנים

תרומה בהמחאה
לפקודת אמיצים ע''ר
ת.ד. 34183
​ירושלים 9134101

"ושמחת לפני ה' אלוקיך, אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך, והלוי אשר בשעריך, והגר והיתום והאלמנה..."  (דברים פרק ט"ז)

ליצירת קשר: אינה/אסתר |  donations@amitsim.org

bottom of page